Kişisel Verilerin Gizliliği

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kapsam

Poleks Kimya olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz.

1/ Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Poleks Kimya kişisel verileri şu amaçlarla işlemektedir:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Tesis Giriş ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

Kişisel veriler Poleks Kimya tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Söz konusu kişisel veriler gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek saklanacak ve muhafaza edilecektir. İlgili kişisel veriler, işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda Poleks Kimya tarafından yok edilecek, imha edilecektir.

2/ Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılması

Poleks Kimya tarafından işlenmiş kişisel veriler operasyonel süreçlerin yürütülmesi, gerektiğinde raporlama ve bilgilendirme yapılması ve güvenlik önlemlerinin şağlanması amacıyla aşağıda belirtilen şu üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir:

 • Vergi, SGK, ve ilgili mevzuat uyarınca yükümlülüklerimiz kapsamında ihtiyaç duyulması halinde gerekli ölçüde, sözleşme ilişkisi içinde olunan YMM ve danışmanlık hizmeti veren 3. kişilere,
 • Kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşları,
 • Hizmet ilişkisi alınan güvenlik şirketi,
 • Gerek yurt içi gerekse yurt dışında, kişisel veri aktarımı için onayınızı aldığımız diğer tüm gerçek ve tüzel kişiler,
 • Aktarılma sebebiyle sınırlı olarak denetçi ve danışmanlarla,
 • İş ortakları ve grup şirketlerimizle
 • Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmakta olup gerek Poleks Kimya kapsamında, gerekse de verinin aktarıldığı üçüncü kişide kanuna uygun muhafazanın gerçekleşeceği takip edilmektedir.

3/ Kişisel Verileri İşlemenin Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Poleks Kimya tarafından işlenmiş kişisel veriler, yukarıda “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’da yer alan şu hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilir:

 • Bilgilendirmeye dayalı olma, belirli bir konuya ilişkin olma ve özgür iradeyle açıklanmış olma koşuluyla, açık rızanın alınması
 • Veri işlemenin mevzuatta öngörülmesi
 • Taraf olduğumuz sözleşmelerin kurulması ve ifası için gerekli olması kaydıyla, sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (Özellikle de ticari ve idari faaliyetlerimiz ile ilgili olarak, yürürlükteki ticaret, iş, vergi ve SGK mevzuatından doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla)
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlememizin zorunlu olması
 • Haklara ve temel özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızası hukuken geçerli olmayan kişinin kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Kişisel verilerin Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

Bu veriler, şirketimize sözlü ve yazılı bildirilebileceği gibi resmi ve kurum kuruluşlardan şirket faaliyetleri kapsamında temin edilebilmektedir. Söz konusu veriler gerek fiziken kilit altına alınan alanlarda, gerekse de kapalı devre korunan ve her türlü güvenlik önlemi alınmış dijital sistemlerde muhafaza edilmektedir.

4/ Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun kapsamında, aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verileri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verileri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Poleks Kimya’nın Kanun ve yürürlükte olan diğer ilgili mevzuata ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve yukarıda belirtilen hakların kullanması ile ilgili talepler yazılı olarak şirketimize iletilmelidir.

Başvuruda;

 • Ad, soyad
 • Başvuru yazılı ise imza
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
 • Talep konusu

bilgilerinin yer alması zorunludur. Bunun yanında talebe ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

5/ Bilgi ve Danışma

Poleks Kimya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve uygulamaların kural ve standartlara uyumu hakkında danışmak için;

İrtibat Kişisi : Arif ARCAN , Mali İşler Müdürü

Tel : +90 212 886 79 70

Fax : +90 212 886 79 77

E-Posta : aarcan@polexchem.com

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

Kaliteli, Verimli, Etkin, Güvenilir, Ekolojik

 

Sektöründe lider bir kurum olmayı, en yeni teknolojileri takip ederek sürekli gelişmeyi ve mevcut donanımı geliştirmeyi, çalışanların firmamız ile gurur duymasını sağlamak için huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı tesis etmeyi, müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı kalite politikası olarak benimsemiştir.

Profesyonel Takım

Profesyonel Takım

Donanımlı Ekip

Donanımlı Ekip

Son Teknoloji

Son Teknoloji

7/24 Destek

7/24 Destek

00

Ton Üretim

00

Ton Üretim

Ülkeye İhracat

00+

Ülkeye İhracat

Memnun Müşteriler

00%

Memnun Müşteriler

Bize Ulaşın!

1999 yılında poliüretan hammadde üretimi ile başlayan yolculuğumuz, sektördeki çeşitli pazar ve uygulama alanlarındaki 21 yıllık tecrübemizle devam ediyor. Bugün başta Türkiye olmak üzere Dünyanın birçok ülkesine yayılan farklı sektörlerdeki müşterilerimize profesyonel çözümler sunuyoruz.

Telefon

(+90) 212 886 7969

E-mail

info@polexchem.com